Agape »
Pasca

V tomto príspevku by som chcela osloviť hlavne Vás milé  sestry, matky a manželky, a zamyslieť sa spolu s Vami nad tým, akú pascu nám diabol pripravil a ako ľahko sa do nej necháme v dnešnej emancipovanej dobe chytiť.

V dobe, keď boli Adam s Evou ešte šťastní a prechádzali sa v rajskej záhrade, všetky ich potreby uspokojoval Otec. Každú žiadosť, každú svoju túžbu predkladali Jemu a On ako ich Stvoriteľ im všetko z lásky dal. Vtedy ešte nežiadala Eva nič od Adama a Adam nič od Evy. Obaja vedeli, kto je Darca, kto ich obdarúva, kto im dáva život. Prežívali čistý a neporušený vzťah s Bohom. Boh im všetko dal, mali autoritu nad celou zemou, len jedno od nich žiadal, aby nejedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Diablovi však ich poslušnosť prekážala, nedala mu spávať. Prišiel k Eve ako had a oklamal ju. Naviedol ju, aby neposlúchla svojho Stvoriteľa, aby odtrhla zakázané ovocie, zjedla ho, dala Adamovi, a tým povýšila jeho i seba na úroveň Boha. Eva spadla do pasce, prestala poslúchať Boha a uposlúchla hlas diabla. Aj Adam prestal poslúchať Boha a uposlúchol hlas svojej ženy. Obaja rozhnevali Boha a miesto toho, aby im bolo lepšie, ako diabol sľuboval, stratili vzťah so svojím Stvoriteľom a boli vyhodení z raja. Adam i Eva začali byť odkázaní jeden na druhého. Eva povýšila Adama na svojho boha a Adam zasa Evu. Závislosť na Bohu vystriedala závislosť jedného na druhom. To, čo chceli predtým od Boha, chceli teraz jeden od druhého. Chceli mať uspokojené svoje potreby tak ako v raji. Chceli lásku. Ale ani Adam, ani Eva nie sú Stvoriteľ, aby mohli byť zdrojom lásky. Tým jediným zdrojom je Boh. Boh, ktorého rozhnevali. Adam stratil autoritu, ktorá mu bola od Neho zverená nad zemou. Ukradol mu j u diabol. Nastalo obdobie plné bolesti a utrpenia, obdobie oddelenia od Boha. Boh sa díval na ľudí, ako sa trápia, ako sa snažia nájsť opäť cestu k Nemu, ako na Neho volajú, ako túžia po živote v láske. On však, ako sa dozvedáme zo Starého zákona, hovoril k svojmu ľudu len cez ľudí, ktorých si sám vyvolil. Dal ľuďom zákony, podľa ktorých mali žiť, ale ktoré svojimi silami, bez Jeho pomoci vedeli len ťažko dodržiavať. Diabol si vždy našiel cestičku, ako človeka oklamať.

Aké bolo vtedy postavenie žien? Žena bola svojmu mužovi podriadená, mala pred ním bázeň, vážila si ho ako zabezpečovateľa svojich potrieb. Bez neho bola stratená. Kým bola mladá, staral sa o ňu otec a neskôr to bol jej muž, ktorý sa staral o jej ochranu, o zabezpečenie potravy i ostatných potrieb rodiny. Úlohou ženy bolo starať sa o to, aby udržiavala teplo domova, aby ošetrovala svojho prácou unaveného muža a vychovávala deti. Muži nebrali ženy ako rovnocenné bytosti, pestovalo sa mnohoženstvo. Takéto postavenie majú v nekresťanských krajinách ženy dodnes. Sú poslušné svojim mužom z povinnosti, nie z lásky, a muži nad nimi vládnu, lebo sú od nich závislé. V partnerských vzťahoch vládne povinnosť a chlad . Chýba v ňom Boh.

S príchodom Ježiša Krista prišla na túto zem milosť Božia. Boh sa zmiloval nad tými, ktorých stvoril, a daroval nám život svojho Syna, aby Jeho krv zmyla všetky naše hriechy a aby každý, kto v Neho uverí mal opäť prístup k Otcovi. Pán Ježiš prišiel preto, aby každý z nás mohol mať opäť neporušený vzťah so svojím Stvoriteľom ako Adam a Eva v raji.

Čo to znamenalo pre ženu? Pán Ježiš nám ukázal Otca, zjavil nám Jeho pohľad na nás, Jeho zámer s nami. Ukázal, že pred Bohom sme všetci rovní, že každý máme tu na zemi svoje poslanie, nezávislé od pohlavia. Pán Ježiš sa často rozprával práve so ženami, po svojom ukrižovaní sa zjavil najprv práve ženám. Pán Ježíš priniesol ženám oslobodenie. Ukázal, že sú v očiach Božích rovnako hodnotné ako muži. Daroval žene rovnosť s mužom, a to cez znovuzrodenie oboch, cez účasť oboch na Jeho božskoľudskom živote - ak v Neho uveria. Muži pod vplyvom Pána Ježiša boli nútení prehodnotiť svoj postoj k ženám, aby im prestali vládnuť, ale s láskou sa o ne starať a viesť ich. Pre ženy to však neznamenalo, že už prestanú rešpektovať svojich manželov, ale že ich budú poslúchať nie z povinnosti, ale z lásky ako svojho Pána. Častokrát však v partnerských vzťahoch dnešnej emancipovanej doby vidíme, že žena preberá v rodine autoritu a snaží sa ovládať svojho muža. Uverila ďalšej diablovej lži, že ona tu nie je pre muža, ale muž pre ňu. Uverila, že telo môže vládnuť hlave.

Pozrime sa, akú pascu pripravil diabol ženám dnešnej doby, ako vyzerajú dnešné rodiny. Kým ženy nepracovali a ich úlohou bola hlavne starostlivosť o domácnosť a výchovu detí, ženy si prirodzene vážili svojich mužov za to, že zabezpečujú rodinu a zarábajú peniaze. Muž i žena túžili žiť v láske a hľadali vo vzájomnom spolužití prejavy lásky. Prejavom lásky muža k žene bolo to, že rodinu zabezpečoval zvonku a prejavom lásky ženy k mužovi bolo to, že zabezpečovala rodinu zvnútra a vytvárala rodinné zázemie. Žena si ctila a chválila muža za to, že chodil do práce, a muž si ctil ženu za to, že pripravovala jedlo, prejavovala mu oddanosť a vytvorila mu doma také podmienky, kde mohol načerpať nových síl do ďalšieho dňa. Každý v rodine mal svoje postavenie, ktoré malo svoju vážnosť. Čo sa však stalo, keď ženy začali pracovať? Čo im priniesla emancipácia? V čom spočíva nestabilita dnešných rodín?

Mladí  ľudia tak ako kedysi vstupujú do manželstva s nádejou na život v láske, hľadajú prejavy lásky. Muž je zamestnaný a tak ako kedysi i dnes sa stará o rodinu zvonku. Berie to ako svoj prejav lásky voči žene a očakáva vďačnosť z jej strany. Žena však tiež chodí do práce, zabezpečuje rodinu zvonku a očakáva taktiež za to uznanie. Prestáva obdivovať muža za to, že pracuje. Ona robí predsa to isté. Neuvedomuje si, že pokiaľ muž zotrváva vo svojom prirodzenom postavení, ona svoje postavenie opúšťa. Prestáva prácu muža vnímať ako prejav lásky k nej, prestáva si ho za to vážiť, stráca k nemu prirodzenú úctu. Muž to samozrejme veľmi citlivo vníma, cíti, že si ho žena neváži za to, že pracuje, a cíti sa zranený. V dôsledku tohto zranenia i on prestáva ďakovať svojej manželke za jej starostlivosť. On v rodine nepreberá postavenie ženy, takže dnešná žena robí všetko to, čo žena v minulosti, a zároveň chodí do práce tak ako muž. V dôsledku emancipácie začala žena zastávať mužskú i ženskú úlohu. S vypätím všetkých síl zabezpečuje chod rodiny, zastáva funkciu na pracovisku a stará sa o deti i manžela, ktorý sa k nej správa ľahostajne. Manželkine problémy na pracovisku ho pramálo zaujímajú, musí riešiť dosť svojich problémov a uprostred uponáhľanej a nervóznej domácnosti začne túžiť po chvíľach pohôd}' s milou, nežnou a chápavou ženou, ktorá by venovala čas iba jemu. Láska z partnerského vzťahu mizne. Nervozita, chaos a neporiadok, to je to správne miesto pre diablovo pokušenie. Prichádza k mužovi s myšlienkou na únik, sľubuje mu radosť a uvoľnenie v podobe milenky, alkoholu, drog, hazardných hier, pochybných priateľstiev a podobne. S čím prichádza diabol k žene? Stačí, aby jej priviedol na pracovisko milého kolegu, ktorý ju pochváli, aká je šikovná, aká je schopná, ako si ju v práci vážia. Ako uvažuje žena hladná po láske? Na jednej strane doma jej vlastný muž, ktorému ona jednostranne všetko dáva a od ktorého v jej očiach nič nedostáva, na druhej strane muž, ktorý jej za nič dáva prejavy lásky, po ktorých túži. Čo spraví žena? Máloktorá neveriaca žena odolá diablovmu pokušeniu. Podľahne smilstvu, začne sa stretávať s milencom, pretože potrebuje k životu vzťah lásky, aby mala dostatok si! zastať si každý deň svoje povinnosti. Diabol vie, že človek bez lásky nemôže žiť, že bez nej stráca silu, a preto ponúka smilstvo ako ilúziu lásky a mädlí si ruky od radosti. Neveriaci ľudia mu na túto lož skočia a stávajú sa jeho zajatcami, jeho nevedomými pomáhačmi, prezentujúc svoj hriešny vzťah ako lásku.

Ako však na túto situáciu reaguje žena, ktorá pozná Božie prikázania? Má silu sa diablovi vzoprieť? Vie, že mimomanželský vzťah je hriech. Kým neveriaca žena s ľahkosťou a bez výčitiek svedomia nadväzuje milenecké vzťahy a raduje sa dočasne zo života, žena, ktorá pozná Zákon, to neurobí. Trpí, vnútorne stráda, trápi sa bez lásky, hľadá, kde by načerpala silu a energiu. Hľadá silu v kostole, v knihách, v rozhovoroch s ľuďmi, s psychológmi. Potrebuje lásku. Chýba jej láskyplný vzťah, lebo len odtiaľ sa dá čerpať sila. Bez lásky chradne, častokrát u nej dochádza k preťaženiu organizmu, chorľavie, výnimkou nie je ani zákerná choroba či smrť. Diabol si opäť mädlí ruky. Neveriace ženy chytí smilstvom alebo iným hriechom a ženy, ktoré poznajú Zákon, sa utrápia. Diabol chytil ženu do pasce. Naviedol ju na emancipáciu a teraz ju likviduje. Naviedol ju, aby zabrala pozíciu muža. Tým stratil svoju pozíciu muž i žena, pretože muž nemôže prijať postavenie ženy. Nikdy nemôže rodiť deti.

Diabol má vždy ten istý plán: naviesť človeka na zlo, využiť ho a nakoniec zabiť. Dá sa vyjsť z tejto pasce von? Môže dnešná emancipovaná žena robiť všetku vyššie spomínanú prácu, a predsa byť šťastná, zdravá a plná síl? Áno, veď je tu Niekto, kto vie cestu z každej diablovej pasce. Je tu On, živý Ježiš Kristus, ktorý porazil diabla na Golgote. Prichádza ku každému človeku túžiacemu po láske ako zdroju sily. Prichádza k utrápeným, unaveným ženám a ponúka im svoju lásku. Ponúka im najväčší prejav lásky, aký kto kedy môže dať. Dal za nás svoj vlastný život, život Boha. Volá každú ženu, aby sa vydala za Neho, aby bola Jeho nevestou. Chce, aby sme mu odovzdali svoje životy, aby sme s Ním prežívali osobný vzťah a čerpali lásku od Neho. Chce, aby sme na Neho zložili všetky naše starosti, aby sa On mohol o nás starať a viesť nás životom, ktorý bude chránený Jeho krvou pred útokmi diabla. Chce nám dať svojho Ducha, Ducha lásky, aby sme mohli stále zotrvávať v láske a žiť v Jeho moci. Len s Ním prežívame skutočný životodarný vzťah lásky. Neveriace ženy o Pánovi veľa nevedia, ženy znalé Zákona o Ňom vedia, ale aby mali radostný a plný život, musia nielen o Ňom vedieť, ale Ho i osobne poznať, mať s Ním vzťah, prijať Jeho Ducha. Ženy. ktoré takýto vzťah majú, môžu vydávať svedectvo o živote s Ním, že je to On, ktorý im dáva silu, aby mohli svedomité pracovať v zamestnaní, viesť domácnosť, s láskou vychovávať svoje deti a zároveň porozumieť svojim manželom, vážiť si ich a s láskou sa im podriaďovať ako svojmu Pánovi. Bez Neho sa nachádzame v pasci. Bez Neho diabol víťazí v našich životoch. Viac ako kedykoľvek predtým diabol používa rôzne Isti, aby nás uväznil v hriechu. Len Ježiš nás pred ním môže chrániť. Preto sa diablovi vzoprime vo viere, staňme sa skutočnou Nevestou Kristovou, chráňme svoje rodiny Božou láskou a prinášajme radostnú zvesť o našom Vykupiteľovi tam, kde Ho ešte osobne nepoznajú.

(sA) 1998

 

 

Copyright © 2017

NzU0ZWQzNz